Thông tin các khoá học bơi

STT Tên khóa học Đối tượng Nội dung khóa học Số học viên tối đa Số buổi học Thời gian/ buổi học Học phí (VNĐ)
1 Khóa học bơi cơ bản Học viên từ 6 tuổi trở lên Học kỹ năng bơi cơ bản(sải, ếchh, ngửa) 8 12 1 1.800.000
2 Khóa học bơi nâng cao Học viên đã biết bơi sải, ếch có nhu cầu học kỹ năng bơi bướm, cải thiện kỹ thuật, tăng sức bền, tốc độ bơi Học kỹ năng bơi bướm, sửa kỹ thuật bơi, tăng tốc độ, sức bền 4 12 1 2.300.000
3 Khóa học bơi baby Học viên dưới 5 tuổi Kỹ năng sinh tồn(Thở nước, đứng nước, nổi) 4 – 6 12 1 2.500.000
4 Khóa học bơi 1 kèm 1 Học viên từ 6 tuổi trở lên có nhu cầu học kèm riêng – Học bơi cơ bản

– Học bơi nâng cao

1 12 1 5.000.000