Lịch bơi suất

Bán vé bơi tự do (X) T2 T3 T4 T5 T6 T& CN
5h30 -7h00 X X X X X X X
7h30 – 9h00 X X X X X X X
11h00 -13h00 X X X X X X X
14h00 – 15h00 X X
15h00- 16h00 X X
16h00 – 17h00 X X X X X X X
17h00-18h00 X X